Tantárgy kódja

CI3109

Tantárgy neve

Magyar zenepedagógia. Szaknyelvi kommunikáció (angol nyelv)

Tantárgy angol neve

ESP: Music Pedagogy

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Cél az ének-zene alapszak és tanári szak képzési programjába, illetve nemzetközi kurzusok igényeihez illeszkedően olyan kurzus tartása, amely egyszerre segíti a nyelvi kompetenciák komplex fejlesztését és a szaknyelvi terminológia elsajátítását. A kidolgozott tananyag egyéni, ill. csoportos feldolgozásával, valamint a szóbeli kommunikációs készség fejlesztésével párhuzamosan az adott témában nyelvi jártasságot szereznek a hallgatók. Nem elméleti tananyag idegen nyelven történő leadásáról és elsajátításáról van szó, hanem az idegen nyelv szakmaorientált felhasználását célozza.

Cél angol

The objective of the course to help the improvement of foreign language competences, their complex development and the acquisition of specialised terminology. The course forms part of BA training in music and teacher training in music, as well as conforms to the demands of international courses. The course is intended for individual as well as group learning, developing oral communication skills, thereby enabling students to gain a mastery in the field in a foreign language. The aim of the course is not teaching and acquiring theoretical material in a foreign language but aims at using a foreign language in a specific field.

Tartalom

Reading – szövegértés, szövegkezelés. Válogatás a magyar zenepedagógia témakörben publikált tanulmányokból (Bulletin of the IKS); Music corner – különböző stílusú és műfajú zeneművek zenei anyagának jellemzése, elemzése kottakép, hang- és videofájlok segítségével; Musical terms – zenei fogalmak meghatározása, használata; Kodály’s pedagogical works – ismerkedés Kodály pedagógiai műveivel, az EMB-nél megjelent kották áttekintésével; Kodály citation – Kodály-idézetekhez kapcsolódó beszélgetés, véleményalkotás.

Tartalom angol

Reading –reading comprehension and text analysis. Samples from publications on Hungarian music pedagogy (Bulletin of the IKS); Music corner –the description and analysis of musical works of different styles and genres, with the help of audio and video recordings; Musical terms – the definition and use of concepts in music; Kodály’s pedagogical works – getting to know Kodály’s pedagogical works, by reviewing scores published at EMB; Kodály citation – free discussion and sharing opinions about quotations by Kodály.

Számonkérés

Két zárthelyi dolgozat (teszt).

Számonkérés angol

Two in-class tests.

Irodalom

Ferencziné dr. Ács Ildikó: Hungarian Music Pedagogy Kodály Zoltán pedagógiai munkái az EMB kiadásában Ittzésné Kövendi Kata: Magyar-angol, angol-magyar szaknyelvi szótár. Jazz oktatási és Kutatási Alapítvány, Budapest. 2001. Ferencziné Ács Ildikó: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Magyar zenepedagógia - Angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-39-9

Irodalom angol

Ferencziné dr. Ács Ildikó: Hungarian Music Pedagogy Kodály Zoltán pedagógiai munkái az EMB kiadásában Ittzésné Kövendi Kata: Magyar-angol, angol-magyar szaknyelvi szótár. Jazz oktatási és Kutatási Alapítvány, Budapest. 2001. Ferencziné Ács Ildikó: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Magyar zenepedagógia - Angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-39-9

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Ferencziné dr. Ács Ildikó