Tantárgy kódja

CI3003

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv III. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes III (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 4
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint B1/1és B1/2 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B2/1 szintre. Hallott szöveg értése: egyszerű köznyelvi vagy a hallgató tanulmányainak megfelelő szakszöveg, normál beszédtempójú, akár rádióban vagy televízióban hallott szöveg lényegének, illetve az ismeretlen szavak jelentésének megértése a szövegkörnyezet segítségével. Írott szöveg értése: Egyszerű köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg sajtócikk értése. Íráskészség: Magánlevél, szakmai témához kapcsolódó beszámoló megfogalmazása (indoklás, magyarázat, benyomások, érzések, információközlés) Beszédkészség: Spontán módon kész az ismert élethelyzetek, érdeklődési körnek megfelelő témában folytatott társalgásban, egyszerű mondatokban, de árnyaltan reagálni, véleményét megfogalmazni.

Cél angol

3. The course starts from CEFR level B1/1 and B1/2 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to level B2/1. Listening: Understanding simple colloquial speech or information on subjects related to his/her studies provided speech is clearly articulated. Understanding the main points of radio or TV news bulletins and simpler recorded material about familiar subjects delivered relatively slowly and clearly. Understanding the meaning of unfamiliar words from context. Reading: Understanding simple, colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies. Writing: Informal letters, reports on subjects related to his/ her studies (justification, explanation, impressions, feelings, delivering information) Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in familiar situations and in topics related to his/her field of interest using simple sentences with subtlety relevant to level.

Tartalom

Angol: Szókincs: étkezés, vásárlás, iskola, munka, egészség, betegség Nyelvtan: egyszerű múlt és folyamatos múlt idők, a jövőidejűség kifejezése, módbeli segédigék, a befejezett jelen idő, a feltételes mondatok 1. és második típusa, szenvedő szerkezet jelen és múlt időben Német: Szókincs: étkezés, vásárlás, munka, környezetvédelem, női és férfi szerepek Nyelvtan: igeidők rendszere (jelen-múlt jövő kifejezése), melléknévfokozás, határozószók használata, mellékmondatok, prepozíciók Francia: Szókincs: étkezés, vásárlás, iskola, munka Nyelvtan: igeidők rendszere (jelen-múlt jövő kifejezése), melléknévfokozás, határozószók használata, névmások rendszere Orosz: Szókincs: belső tulajdonságok, külső személyleírás, házimunka, sport, egészséges életmód, betegségek Nyelvtan: felszólító mód, határozatlan névmások, általánosító névmások

Tartalom angol

English: Vocabulary: eating, shopping, school, jobs, health, illnesses Grammar: past simple and continuous, expressing future, modals, present perfect tense, conditionals type 1 and 2, passive voice in present and past German: Vocabulary: eating, shopping, jobs, environment protection female and male roles Grammar: tenses (expressing present, past and future), comparative and superlative of adjectives, adverbs, clauses, prepositions French: Vocabulary: eating, shopping, school, jobs Grammar: tenses (expressing present, past and future), comparative and superlative of adjectives, adverbs, pronouns Russian: Vocabulary: personality expressions, describing appearance, housework, sport, healthy lifestyle, illnesses Grammar: imperative, indefinite pronouns, generalizing pronouns

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Pre-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2012. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva-Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-34-4 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Kiss Kálmán: Általános idegen nyelv német B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-18-4 Francia Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-26-9 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-41-2

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Pre-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2012. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva-Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-34-4 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Kiss Kálmán: Általános idegen nyelv német B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-18-4 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-26-9 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-41-2

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor