Tantárgy kódja

CI3002

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv II. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes II (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 4
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint A2/1 és A2/2 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B1/1 szintre. Hallott szöveg értése: rövidebb, egyszerű, normál beszédtempójú, a hallgató élethelyzeteihez, életkorához kapcsolódó témák szövegeinek megértése. A média által közvetített szövegek lényegének kiszűrése. Írott szöveg értése: Egyszerű, köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg és sajtócikk gondolatmenetének értése. Íráskészség: Magánlevél, szakmai témához kapcsolódó beszámoló megfogalmazása (benyomások, érzések, információközlés) Beszédkészség: Spontán módon kész az ismert élethelyzetek, érdeklődési körnek megfelelő témában folytatott társalgásban, egyszerű mondatokban, de árnyaltan reagálni, véleményét megfogalmazni.

Cél angol

2. The course starts from CEFR level A2/1 and A2/2 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to level B1/1. Listening: Understanding short, simple speech in topics related to familiar matters provided speech is clearly articulated. Understanding the main message of speech conveyed in the media. Reading: Understanding simple, colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies. Writing: Informal letters, reports on subjects related to his/ her studies (impressions, feelings, delivering information) Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in familiar situations, and in topics related to his/her field of interest using simple sentences with subtlety relevant to level.

Tartalom

Angol: Szókincs: közlekedés, ünnepek, évszakok, időjárás, szabadidő, szórakozás Nyelvtan: egyszerű múlt és folyamatos múlt idők, a jövőidejűség kifejezése, módbeli segédigék, a befejezett jelen idő, a feltételes mondatok 1. és második típusa, szenvedő szerkezet jelen és múlt időben Német: Szókincs: napirend, életmód, szabadidő, utazás, iskola és tanulás Nyelvtan: igeidők rendszere (jelen-múlt jövő kifejezése), melléknévfokozás, felszólító mód, mellékmondatok, prepozíciók Francia: Szókincs: közlekedés, napirend, ünnepek, évszakok, időjárás Nyelvtan: igeidők rendszere (jelen-múlt jövő kifejezése), melléknévfokozás, határozószók használata, névmások rendszere Tantárgy neve Általános idegen nyelv II. (angol, német, francia, orosz) Tantárgy kódja CI3002 Meghirdetés féléve - Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 Félévi követelmény gy. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csiky Nándor adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja IOVK Orosz: Szókincs: napirend, pénz, szabadidő, utazás, belső tulajdonságok, külső személyleírás, házimunka, sport, egészséges életmód, betegségek Nyelvtan: pontos idő kifejezése, igeszemlélet mozgást jelentő igék.

Tartalom angol

English: Vocabulary: travelling, holidays, seasons, weather, free time, entertainment Grammar: past simple and continuous, expressing future activities, modals, present perfect, conditionals type 1 and 2, passive voice in present and past German: Vocabulary: daily routine, lifestyles, free time, travelling, education Grammar: system of tenses (expressing present, past, future), comparative and superlative of adjectives, imperative, clauses, prepositions French: Vocabulary: travelling, daily routine, holidays, seasons, weather Grammar: system of tenses (expressing present, past, future), comparative and superlative of adjectives, adverbs, pronouns Russian: Vocabulary: daily routine, money, free time, travelling, personality expressions, describing appearance, housework, sport, healthy lifestyle, illnesses Grammar: telling the time, aspect, verbs of motion

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Pre-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2012. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva Általános idegen nyelv angol A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-33-7 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Deményfalviné Garai Tünde: Általános idegen nyelv német A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-17-7 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-25-2 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-40-5

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C. & Seligson, P.: New English File Pre-Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2012. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. Buszlai Éva Általános idegen nyelv angol A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-33-7 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Deményfalviné Garai Tünde: Általános idegen nyelv német A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-17-7 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-25-2 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz A2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-40-5

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor