Tantárgy kódja

CO3001

Tantárgy neve

Környezettani ismeretek

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. Ezekkel összefüggésben a környezeti nevelés, illetve a fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az következő tantárgyakban, mint pl. matematika, informatika, vizuáliskultúra, testnevelés, ének-zene, történelem, magyar, idegen nyelvek, stb.

Tartalom

Élő és élettelen környezeti tényezők. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. Globális környezeti rendszerek állapota, védelme. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása a bioszférára. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet, gazdaság és társadalom összefüggései. Fenntartható fejlődés.

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Ferenc