Tantárgy kódja

CM3005

Tantárgy neve

Cigány gyerekek szocializációja

Tantárgy angol neve

Socialization of Romany Children

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a cigány/roma gyerekek családi szocializációjának jellegzetességeivel, iskolai szocializációjukkal kapcsolatos különböző felfogásokkal, valamint Magyarországon működő jó gyakorlatokkal. Kialakítandó kompetenciák: A tanulóközösségek alakulásának segítése, fejlesztése (interkulturális nevelési programok alkalmazása, az együttműködés készségeinek fejlesztése) Szakmai együttműködés és kommunikáció (a tanulókkal, a szüleikkel, az iskolai közösséggel történő együttműködés, a velük való hatékony kommunikáció)

Cél angol

The aim of the course is to provide students with a general overview of the basic themes and issues socialization of Roma children in familie and education in Hungary.

Tartalom

Romológiai/ciganológiai alapismeretek. A szocializációs folyamat, szocializációs színterek; kisebbségek szocializációja. Cigány/roma gyerekek családi szocializációja (A gyerekek státusa a családban, a gyerekekkel kapcsolatos szülői attitűdök.) A cigány/roma gyerekek iskolai szocializációja. Együtt vagy külön? (A kompenzatorikus és emancipatorikus látásmód). A komprehenzív iskolaszerkezet, konstruktivista pedagógiai módszerek. Modellértékű cigány/roma oktatási programok/intézmények, jó gyakorlatok külföldön és Magyarországon.

Tartalom angol

Society and life of Roma/Gypsies in Hungary. Concept and agents of socialization. Socialization in familie of roma children. Roma children in education. Issues of exclusion and inclusion. Multicultural Education. Discriminations of roma children in education. Hungarian National Social Inclusion Strategy. Integrated Education System. Special education's programs: Dear House of Péter Lázár, Gymnasium Gandhi, Sajókaza, Hejőkeresztúr

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

Forray R. Katalin—Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest. Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra, 1998./8. 3-14. Nahalka István: A roma gyermekek iskolai nevelésének helyzete. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet Cigánypedagógiai szakcsoport http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/nahalka Nagy Mária (2002): A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/11. Németh Szilvia – Papp Z. Attila: Iskola és integráció - a fókuszcsoport beszélgetések elemzése Országos Közoktatási Intézet, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Eselyaz-Tobbek-Iskola

Irodalom angol

Forray R. Katalin—Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest. Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra, 1998./8. 3-14. Nahalka István: A roma gyermekek iskolai nevelésének helyzete. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet Cigánypedagógiai szakcsoport http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/nahalka Nagy Mária (2002): A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/11. Németh Szilvia – Papp Z. Attila: Iskola és integráció - a fókuszcsoport-beszélgetések elemzése Országos Közoktatási Intézet, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Eselyaz-Tobbek-Iskola

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Jenei Terézia