Tantárgy kódja

CO3003

Tantárgy neve

Inkluzív nevelés – attitűdformálás

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgatók saját spontán, a mássághoz kapcsolódó attitűdjeinek, sztereotípiáinak és előítéleteinek tudatos megismerésének segítése. A másság, a különleges gondoskodást igénylők helyzetének, életkörülményeinek, képességeinek és fejleszthetőségének a megismerése pozitív attitűdváltást fog eredményezni. A hallgatók a sajátos nevelési igényű gyermekekhez való viszonyukban, az inklúzió, integráció érzelmi elfogadásában attitűdjük és ezáltal viselkedési szándékuk (affektivitás és konativitás) változásával képesek lesznek az inkluzív pedagógiai szemléletre, gyakorlatra.

Cél angol

The objective of the course is to help the students to consciously understand their own spontaneous attitudes, stereotypes and prejudices towards diversity. Understanding the development opportunities, skills, living conditions of those requiring special care will result in a positive attitude change. The students will be able to develop an inclusive educational approach and practice by changing their behavioral intentions (affectivity and conativity) towards children with special needs.

Tartalom

Az attitűd fogalma, szerkezete, tárgyai, dimenziói, funkciói. Az attitűd és viselkedés. A fogyatékossághoz, a sajátos nevelési igényekhez és az együttneveléshez, a befogadáshoz való viszonyok feltárása – pozitív és negatív sajátélmények, pozitív és negatív szituációk bemutatása ebben a témakörben multimédiás segédlettel. Pozitív érzelmek kiváltása, előidézése a különleges gondoskodást igénylőkről (sajátos élethelyzetek, ábrázolásuk a művészetekben, a fogyatékos személyek művészi alkotásai, sportsikereik, családjaik, szülők pozitív élményeinek megismerése, jó befogadó intézményi példák megismerése).

Tartalom angol

The concept of attitude, its structures, objects, dimensions and functions. Attitude and behaviour. Exploring the relationships between reception, inclusive education, special educational needs and disability – demonstrating positive and negative own experiences, positive and negative situations in this topic with multimedia support. Trigger and generate positive emotions associated with people requiring special needs (specific life situations, their representaion in art, the artistic creations of people with disability, their success in sports, understanding the positive experiences of their parents and families, and the students should also familiarize themselves with examples of good host institutions).

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Bagdy Emőke-Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp. 1988. 34-73,122-141, ISBN 963 18 1262 6 Billédi Katalin: Inkluzív nevelés-előítélet-mentes attitűd-tolerancia. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008. www. sulinovaadatbank.hu Marshall B. Rosenberg: Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft, Bp..2001. ISBN 963 795 97 X Poór Zoltán (szerk): Attitűdformáló pedagógusképzési program „Mindenki másképp egyforma”

Irodalom angol

Bagdy Emőke-Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp. 1988. 34-73,122-141, ISBN 963 18 1262 6 Billédi Katalin: Inkluzív nevelés-előítélet-mentes attitűd-tolerancia. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008. www. sulinovaadatbank.hu Marshall B. Rosenberg: Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft, Bp..2001. ISBN 963 795 97 X Poór Zoltán (szerk): Attitűdformáló pedagógusképzési program „Mindenki másképp egyforma”

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika