Tantárgy kódja

CI3004

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv IV. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes IV (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint B2/1 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B2/2 szintre. Hallott szöveg értése: a szintnek megfelelő témakörben hosszabb köznyelvi vagy a hallgató tanulmányainak megfelelő szakszöveg, illetve normál beszédtempójú, akár rádióban vagy televízióban hallott szöveg értése, illetve az ismeretlen szavak jelentésének megértése a szövegkörnyezet segítségével. Írott szöveg értése: Képes összefüggő köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg elolvasása után annak tartalmi összefoglalására. Íráskészség: Világos, érthető szöveget tud alkotni az általa ismert témákban. Magánlevél, szakmai témához kapcsolódó beszámoló megfogalmazása (indoklás, magyarázat, benyomások, érzések, információközlés) Beszédkészség: Spontán módon kész az ismert élethelyzetek, érdeklődési körnek megfelelő témában folytatott társalgásban, összetett mondatokban, a szintnek megfelelő árnyaltsággal, véleményét megfogalmazni, reagálni.

Cél angol

4. The course starts from CEFR level B2/1 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to level B2/2. Listening: Understanding longer colloquial speech in topics of this level or information on subjects related to his/her studies. Understanding the information content of the majority of recorded or broadcast audio material delivered in clear standard speech. Understanding the meaning of unfamiliar words from context. Reading: Giving summary of content after reading colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies. Writing: Can write clear, detailed texts on a variety of subjects related to his/her field of interest. Writing informal letters, and reports on subjects related to his/ her studies (justification, explanation, impressions, feelings, delivering information). Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in familiar situations and in topics related to his/her field of interest using complex sentences with subtlety relevant to level.

Tartalom

Angol: Szókincs: a társadalmi együttélés formái: család, barátság, munkahelyi kapcsolatok, lakókörnyezet, utazás Nyelvtan: folyamatos befejezett jelen idő, módbeli segédigék, szóképzés, szövegösszekötő elemek, függő beszéd, a felt. mondatok 3. típusa, szenvedő szerkezet a leggyakoribb igeidőkben, a vonatkozói mellékmondatok Német: Szókincs: munka, álláskeresés, állásinterjú, személyes kapcsolatok, generációk Nyelvtan: összetett mondat, elő- és utóidejűség, vonzatos igék, szenvedő és hasonló jelentésű szerkezetek Francia: Szókincs: a társadalmi együttélés formái: család, barátság, munkahelyi kapcsolatok, lakókörnyezet Nyelvtan: összetett mondat, igeidő-egyeztetés, határozószók körének bővítése, névmások rendszere Tantárgy neve Általános idegen nyelv IV. (angol, német, francia, orosz) Tantárgy kódja CI3004 Meghirdetés féléve - Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gy. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csiky Nándor adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja IOVK Orosz: Szókincs: munka, álláskeresés, állásinterjú, élet a városközpontban és a zöldövezetben, városi közlekedés, intézmények Nyelvtan: feltételes mód, tagadó névmások: ??- és ??-, célhatározói mellékmondat, ?????, függő beszéd.

Tartalom angol

English: Vocabulary: forms of social relationships: family, friendship, work contacts, neighbourhood, travelling Grammar: present perfect continuous tense, modals, word formation, conjunctions, reported speech, conditional sentences type 3, passive voice in most common tenses, relative clauses German: Vocabulary: jobs, finding a job, job interviews, personal relationships, generations Grammar: complex sentences, sequence of tenses, phrasal verbs, passive voice and similar structures French: Vocabulary: forms of social relationships: family, friendship, work contacts, neighbourhood Grammar: complex sentences, sequence of tenses, more adverbs, system of pronouns Russian: Vocabulary: jobs, finding a job, job interviews, life in the city centre and in suburbs, city traffic, institutions Grammar: conditional sentences, negative pronouns: не-, ни-, clauses of purpose, чтобы, reported speech

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Buszlai Éva-Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-34-4 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Kiss Kálmán: Általános idegen nyelv német B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-18-4 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-26-9 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-41-2

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Buszlai Éva-Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-34-4 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011. Kiss Kálmán: Általános idegen nyelv német B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-18-4 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-26-9 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B1 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-41-2

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor