Tantárgy kódja

CI3201

Tantárgy neve

Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - pályázatírás (angol)

Tantárgy angol neve

Labor Market Language Competencies – Writing Project Proposals (English)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a pályázati rendszerek, elsősorban az EU pályázati rendszerének egyes elemeit, megismerkedjenek a pályázatírás és -lebonyolítás terminológiájával és megtanulják helyesen alkalmazni. A nyomtatott forrásokon kívül hangzó anyagok, videofelvételek alkalmazásával és projektértekezletek szimulációival a hallgatók szóbeli kommunikációs készségét is fejleszteni kívánjuk.

Cél angol

The course aims at introducing into the project systems (especially those of the EU), as well as teaching the terminology of proposal writing and project implementation. A further objective is to improve students’ communication skills - both oral and writing - applying print resources, audio recordings and videos, and simulating project meetings.

Tartalom

Az EU pályázati rendszere. Források felkutatása. Projektszemlélet és –tervezés. A hatékony projektértekezlet ismérvei. Pályázati iratok és alátámasztó dokumentumok készítése és kezelése. A megvalósítás ütemezése. Előrehaladási és zárójelentések.

Tartalom angol

Introduction (project, project management, project proposal, project stages, expressing one's opinion and discussing) – Goals and Objectives (goal, objective, indicator, brainstorming, setting one's goal and objectives, discussing pros and cons, advantages and disadvantages, giving a presentation) – Presentations and Descriptions (SWOT analysis, presenting an organization, team, target groups, past and present achievements, writing a CV) – Implementation Plans (activity plan, resource plan, budget, drafting a Gant chart, sequencing actions) – Communication (effective distribution of information, categories of communication, communication management plan, organizing project events, writing invitations and replies, minutes, memos, managing phone calls, a project meeting – Project Reports (parts of project reports and their descriptions, expressing trends and changes, sustaining, future plans)

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Görög, M. (2001): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Haraszti, I., Huber, B., Orosz, B. (2005): Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés, Corvinus Kiadó Quarrie, S. (2011): Excellence in Project Proposal Writing – video of the training course held on 8-9 November 2011 at Belgrade Chamber of Commerce Weiss, J. W., Wysocky, R. K. (1992): 5-Phase Project Management – A practical planning and implementing guide, Addison Wesley Huba, I. (2015): Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése – pályázatírás (angol) TÁMOP

Irodalom angol

Görög, M. (2001): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó Haraszti, I., Huber, B., Orosz, B. (2005): Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés, Corvinus Kiadó Quarrie, S. (2011): Excellence in Project Proposal Writing – video of the training course held on 8-9 November 2011 at Belgrade Chamber of Commerce Weiss, J. W., Wysocky, R. K. (1992): 5-Phase Project Management – A practical planning and implementing guide, Addison Wesley Huba, I. (2015): Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése – pályázatírás (angol) TÁMOP

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter