Tantárgy kódja

CO3006

Tantárgy neve

Internetes tájékozódás, könyvtárhasználat

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek az információs társadalom könyvtári vonatkozásaival, a könyvtárak használati alapismereteivel, a korszerű információhordozókkal és az információ visszakeresés lehetőségeivel, az internetes tájékozódás legfontosabb tudnivalóival

Cél angol

The goal of the course is to give practical knowledge about gathering information with using the library and the internet sources.

Tartalom

Az elsajátítandó ismeretanyag: A könyvtár fogalma. A könyvtár funkciói: megőrzés, dokumentumszolgáltatás, információszolgáltatás. A könyvtárak típusai – Az 1997.évi CXL törvény. Katalógusok fajtái. A könyvtári szolgáltatások. Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár – virtuális könyvtár. A könyvtárban gyűjtendő dokumentumok köre. Dokumentumtipológia. A dokumetumok életjelenségei – bibliometriai alapfogalmak: a szakirodalom, a szakirodalom növekedése, szóródás, tudománymetria. Információs társadalom és könyvtárak. Az egyes tudományok nyomtatott és elektronikus információforrásai. Az információ visszakeresés módszerei. Az Internet által kínált lehetőségek. Számítógépes adatbázisok

Tartalom angol

The library system in Hungary.User education.Information sources:printed and electronic version.Information retrieval.Data mining.Scientific information.Special databases in the libraries.Online information retrieval.Searching on Internet.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Horváth Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve, 1 – 5. – Bp.: Osiris, 1999 – 2003. 2. Balázs Sándor: Az információk használata, hasznosítása és haszna. – Bp.: OMIKK, 1993. 3. Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp., 1999. 4. Voit Pál. A diploma-készítés módszertana. Tatabánya, 2004. 5. 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. – In: Magyar Közlöny, 1997. 112. sz. – 8639-8393. p.

Irodalom angol

Katz, W. A. (1978) Introduction to Reference Work; 3rd ed. 2 vols. New York: McGraw-Hill, Bergenholtz, H., Nielsen, S., Tarp, S. (eds.): Lexicography at a Crossroads: Dictionaries and Encyclopedias Today, Lexicographical Tools Tomorrow. Peter Lang 2009. ISBN 978-3-03911-799-4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes