Tantárgy kódja

CI3005

Tantárgy neve

Általános idegen nyelv V. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Foreign Language for General Purposes V (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 4
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A KER szerint B2/2 szintről induló kurzus célja a korábban megszerzett ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Kimenet a B2/4szintre. Hallott szöveg értése: hosszabb interjúk, előadások, hosszabb köznyelvi vagy a hallgató tanulmányainak megfelelő szakszöveg, illetve normál beszédtempójú, akár rádióban vagy televízióban hallott szöveg értése, annak lényeges tartalmi tévedések nélküli visszaadása. Írott szöveg értése: Képes összefüggő köznyelvi vagy a hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai szöveg elolvasása után annak tartalmi összefoglalására. Íráskészség: Világos, érthető szöveget tud alkotni az általa ismert témákban. Magánlevél, szakmai témához kapcsolódó beszámoló megfogalmazása (indoklás, magyarázat, benyomások, érzések, információközlés) Beszédkészség: Spontán módon kész a különböző élethelyzeteknek megfelelő, és akár az érdeklődési körén túli témában folytatott társalgásban összetett mondatokban, a szintnek megfelelő árnyaltsággal, véleményét megfogalmazni, reagálni.

Cél angol

5. The course starts from CEFR level B2/2 and it aims at improving competence acquired previously. Outcome to level B2/4. Listening: Understanding longer interviews, lectures, longer colloquial speech or information on subjects related to his/her studies. Understanding the information content of the majority of recorded or broadcast audio material delivered in standard speech and summarizing it without significant errors concerning content. Reading: Giving summary of content after reading colloquial articles or texts on subjects related to his/her studies. Writing: Can write clear, detailed texts on a range of familiar subjects. Writing informal letters, and reports on subjects related to his/ her studies (justification, explanation, impressions, feelings, delivering information). Speaking: Reacting and expressing opinion spontaneously in different situations as well as in topics beyond his/her field of interest using complex sentences with subtlety relevant to level.

Tartalom

Angol: Szókincs: érzelmek, szabadidő, sport, öltözködés, szórakozás, média, technikai vívmányok Nyelvtan: folyamatos befejezett jelen idő, módbeli segédigék, szóképzés, szövegösszekötő elemek, függő beszéd, a felt. mondatok 3. típusa, szenvedő szerkezet a leggyakoribb igeidőkben, a vonatkozói mellékmondatok Német: Szókincs: érzelmek, sport, öltözködés, szórakozás, média, migráció Nyelvtan: vonzatos igék, elváló és nem elváló igekötős igék, szenvedő és hasonló jelentésű szerkezetek, feltételes mód Francia: Szókincs: érzelmek, szabadidő, sport, öltözködés, szórakozás, média Nyelvtan: összetett mondat, igeidő-egyeztetés, igemódok, névmások rendszere. Orosz: Szókincs: sportok, sportolás, sportműsor a tv-ben, híres sportolók Nyelvtan: cselekvő melléknévi igenevek, számnevek ragozása

Tartalom angol

English: Vocabulary: feelings, free time, sport, clothing, entertainment, media, technical achievements Grammar: present perfect continuous tense, modals, word formation, conjunctions, reported speech, conditional sentences type 3, passive voice in most common tenses, relative clauses German: Vocabulary: feelings, sport, clothing, entertainment, media, migration Grammar: phrasal verbs, separable and inseparable phrasal verbs, passive voice and similar structures, conditionals French: Vocabulary: feelings, free time, sport, clothing, entertainment, media Grammar: complex sentences, sequence of tenses, moods, system of pronouns Russian: Vocabulary: sports, exercise, sport programmes on TV, famous athletes Grammar: active participles, conjugation of numerals

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

xford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-35-1 Német: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi- Erős Ágnes- Csiky Nándor: Általános idegen nyelv német B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-14-6 Francia: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-27-6 Orosz: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-42-9

Irodalom angol

English: Oxenden, C., Latham-Koenig, C.: New English File Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2011. Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.:Oxford Angol Nyelvtan. Oxford University Press, 2012. Némethné Dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés-angolul. Lexika Kiadó Kft, Székesfehérvár, 2012. B. Lipták Csilla, Csősz Tímea: Színes kérdések és válaszok angol nyevből-B2 szint. Maxim Könyvkiadó Kft., 2011. Orbán Irén: Általános idegen nyelv angol B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-35-1 German: Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Demme, Silke: Studio d. A2, B1, B2/1, B2/2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Cornelsen, 2012. Maklári Tamás: Lazán németül I. Nyelvkönyv kezdőknek. Studium Bt., 2004. Péntek Bernadett/Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2002 Kiadó, 2005. Reimann, Monika: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Erklärungen und Übungen. Max Hueber Verlag, 2000. Tänzer, Harald/Willing, Madeleine: Német nyelvtan. Lerntraining. Maxim Kiadó, 2011 Ecsedi- Erős Ágnes- Csiky Nándor: Általános idegen nyelv német B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-14-6 French: Vida Enikő: Allons-y I. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő: Allons-y II. Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003. Vida Enikő:Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok , Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2001 Veres Ferenc: Általános idegen nyelv francia B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-27-6 Russian: Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007 + CD. Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Шаг за шагом I. Munkafüzet. Budapest, Nemzedékek Tudása Tkk., 2007. Hartman Lászlóné, Horváth Istvánné, Kun László Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. Aula Kiadó, 2004. Bárány Erzsébet: Általános idegen nyelv orosz B2 szintű felzárkóztató gyakorlókönyv TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-42-9

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csiky Nándor