Tantárgy kódja

CB3108

Tantárgy neve

Labdarúgó játékvezető képzés

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Jekő József