Tantárgy kódja

CM3002

Tantárgy neve

Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok

Tantárgy angol neve

Personality Development and Behavioural Problems

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Almássy Zsuzsanna