Tantárgy kódja

CM3003

Tantárgy neve

Nemi szerep és szexualitás

Tantárgy angol neve

Gender Roles and Sexuality

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika