Tantárgy kódja

CM3004

Tantárgy neve

Tanácsadás pszichológiája

Tantárgy angol neve

Consueling Psychology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Almássy Zsuzsanna